Garantii

Mumu Group OÜ toodetele ja paigaldusele kehtib üheaastane müügigarantii. Müügigarantii kehtib Eesti Vabariigis. Müügigarantii kehtivuse aluseks on ostu tõendav arve või ostutšekk. Müügigarantii kehtivuse eelduseks on tootja poolt väljatöötatud paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhendite järgimine. Näidiseid, kirjeldusi ja mudeleid kasutatakse toote kvaliteedi ligikaudseks määramiseks. Müügigarantii tähtaeg algab toote üleandmisest ostjale. Müügigarantiiga hõlmatud puuduse ilmnemisel garantii kehtivusajal parandab või asendab müügigarantii andja tasuta puudusega toote. Müügigarantii ei välista ega piira ostja õigust kasutada muid seadusest või lepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

GARANTII KEHTIB:

 • Toote materjali ja pinnakatte defektidele tingimusel, et need on märgitud üleandmisaktis või neist on teavitatud koheselt peale avastamist ja enne toote paigaldamist ning toote originaalpakend on alles.
 • Toote mehhanismi-, konstruktsiooni- ja tootmisvigadele.
 • Mumu Group OÜ poolt teostatud paigalduse vigadele.
 • Mumu Group OÜ poolt teostatud transpordil tekkinud defektidele tingimusel, et need on fikseeritud toote üleandmise hetkel.

GARANTII EI KEHTI:

 • Tootes või selle detailides ilmnenud puudustele (sh.purunemised), mis on tekkinud:
  • Ostjapoolse transpordi kahjustusest (mh toote füüsiline muljumine või pakendi purunemine)
  • Ostjapoolsest pakendi avamisest, mille käigus on kahjustatud toodet või selle osi.
  • Ostjapoolsest toote ladustamisest või hoidmisest mitteettenähtud tingimustes (mh liigne niiskus või vale asend)
  • Ostjapoolsest toote ebaõigest paigaldamisest või ühendamisest vooluvõrku (sh.pingemuutused/lühised vooluvõrgus)
  • Toote ebaõigest või mittesihipärasest kasutamisest või ülekoormamisest
  • Toote ebaõigest hooldamisest, sh nõutud puhastus- ja hooldustingimuste eiramisest
  • Ostjapoolsel toodete ümberehitamisel
  • Toodete remontimisel mittevolitatud isiku poolt.
 • Toote tavapärasest kasutamisest tingitud harilikule kulumisele (nt pleekimine)
 • Naturaalse materjali eripäradele (nt oksakohad, tooni ebaühtlus, puusüü, venivus, kokkutõmbuvus jmt)
 • Patareidele
 • Kui on rikutud tootele kinnitatud garantiimärgiseid (kleebised, plommid vms.)
 • Vääramatu jõu mõjust põhjustatud kahjustustele

MÜÜGIGARANTIIST TULENEVATE ÕIGUSTE KASUTAMISE KORD

 • Müügigarantiiga hõlmatud puuduste ilmnemisel palume pöörduda müüja poole alltoodud kontaktaadressil.
 • Ostja peab esitama nõuetekohase garantiidokumendi – Mumu Group OÜ poolt väljastatud arve või ostutšeki ning järgmised andmed: ostja nimi, kontaktandmed, tellimuse number (võimalusel), puudusega toote nimetus, puuduse ilmnemise aeg, puuduse kirjeldus, esitatav nõue. Vabas vormis esitatud nõue saata aadressile: info@mumu.ee
 • Puudusega toote edasine kasutamine on keelatud!
 • Parandusse toodav toode peab olema pakendatud toote lisakahjustumist vältival viisil ning toode ei tohi olla määrdunud. Müüjal on õigus määrdunud toote vastuvõtmisest keelduda. Garantiilise toote müüjapoolne puhastus on tasuline.
 • Kui puudusele ei laiene garantii (vt loetelu: Garantii ei kehti), kohustub ostja tasuma teostatud tööde eest Mumu Group OÜ kehtiva hinnakirja alusel.
 • Müügiarantii ajal tasuta välja vahetatud defektsed detailid kuuluvad müüjale.

Müügigarantii andja: Mumu Group OÜ, Kõrtsi tee 7, Lehmja küla, Rae vald, 75304 Harjumaa. Tel +372 6 888 617, e-mail info@mumu.ee