Hooldus

Mänguväljakute ja välijõusaalidele ülevaatus ning korralised ja erakorralised hooldused

Mänguväljakute puhul on kõige olulisemaks teguriks turvalisus. Viimase tagamiseks on Euroopa Liidus välja töötatud standardid, millele avalikus kasutuses olevad mänguväljakud peavad vastama ning mille abil minimeeritakse mänguväljakutel juhtuda võivaid õnnetusi.

Avalikes ruumides kasutatavad sise- ja välismänguväljakud peavad vastama EL standardile EVS- EN 1176:2008 ja selle alapunktidele. Mänguväljakute aluspinnakatete katsemeetodid ja kasutamise tingimused on leitavad standardist EVS- EN 1177:2018 ning täispuhutavate atraktsioonide on kehtiv eraldi standard, EVS-EN 14960:2013. Kõiki nimetatud standardeid on võimalik osta Eesti Standardikeskuse kodulehelt.

Toome välja aga olulisemad tähelepanekud hoolduse kohta, mida mänguväljakute omanikud peaksid teadma:

  1. Korraline visuaalne kontroll
    Korraline kontrollimine võimaldab kindlaks määrata nähtavad ohud, millised võivad tuleneda vandalismist, kasutamisest või ilmastikutingimustest, näiteks purunenud osadest või katkistest pudelitest tulenevad ohud. Korralist visuaalset kontrolli tuleb läbi viia igapäevaselt. Kontrolli saavad läbi viia väljaõppe saanud omanikupoolsed esindajad. Kontrollid protokollitakse.
  2. Kasutuskõlblikkuse kontroll
    Põhjalikum ülevaatus, kontrollimaks seadme tööd ja püsivust. Sellist ülevaatust tehakse kord 1-3 kuu jooksul või vastavalt tootja juhistele. Erilist tähelepanu pööratakse pika tööeaga mittevahetatavatele osadele. Kontrolli soovitame läbi viima kvalitseeritud inspektorid. Kontrollid protokollitakse.
  3. Iga-aastane põhikontroll
    Viiakse läbi selgitamaks välja seadme, tema vundamendi ja aluspinna üldist ohutustaset, näiteks vastavust EN 1176 asjakohaste osade nõuetele. Kontrolli peavad läbi viima kvalifitseeritud inspektorid. Kontrollid protokollitakse.
  4. Erakorraline hooldus – viiakse läbi koheselt pärast puudujäägi ilmnemist juhul, kui see takistab mänguväljaku igapäevast tööd ja on ohtlik selle kasutajatele.

Meie poolt on võimalik tellida nii paigaldusjärgset mänguväljakute kontrolli, kui ka regulaareid ning erakorralisi hooldusteenuseid. Soovitame kindlasti, kuna vaid siis saate olla kindel, et teie mänguväljak on töökindel ja kasutamiseks turvaline.

Täiendav informatsioon: info@mumu.ee